ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೂರ್ಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ 1965 ಆಂಗ್ಲ

ಕ್ರ.ಸಂ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-01 1965 ಆಂಗ್ಲ ಜನರಲ್ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.31 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-02  1965  ಆಂಗ್ಲ  ಹಿಸ್ಟರಿ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  3.69 ಎಂ.ಬಿ  ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-03 1965 ಆಂಗ್ಲ ಪೀಪಲ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.65 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-04 1965 ಆಂಗ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇರೀಗೇಶನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.36 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-05 1965 ಆಂಗ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.69 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-06 1965 ಆಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.34 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-07 1965 ಆಂಗ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.28 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-08 1965 ಆಂಗ್ಲ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಕುಪೇಶನ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 472.23 ಕೆ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-09 1965 ಆಂಗ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.52 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-10 1965 ಆಂಗ್ಲ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 400.31 ಕೆ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-11 1965 ಆಂಗ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.47 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-12 1965 ಆಂಗ್ಲ ಲಾ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟೀಸ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 997.48 ಕೆ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-13 1965 ಆಂಗ್ಲ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.18 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-14 1965 ಆಂಗ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.46 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-15 1965 ಆಂಗ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್   ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.73 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-16 1965 ಆಂಗ್ಲ ಮೇಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲೀಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.83 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-17 1965 ಆಂಗ್ಲ ಅದರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.28 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-18 1965 ಆಂಗ್ಲ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಲೈಫ ಅಂಡ್ ವಾಲೆಂಟರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸ ಅರ್ಗನೈಸೇಷನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 822.67 ಕೆ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-19 1965 ಆಂಗ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಸ್ಟ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.43 ಎಂ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-20 1965   ಆಂಗ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  173 ಕೆ.ಬಿ  ಡೌಲ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ-21 1965 ಆಂಗ್ಲ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  45 ಕೆ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-22 1965 ಆಂಗ್ಲ ಇಂಡೇಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  959 ಕೆ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-23 1965 ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೀಫೇಸ್ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  134 ಕೆ.ಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-07-2022 02:38 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080