ಧಾರವಾಡ 2002 ಆಂಗ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ  -01  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಜನರಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   179 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -02  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಹಿಸ್ಟರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   393 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -03  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಪೀಪಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   319 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -04  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಅಗ್ರೀಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಿಗೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   255 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -05  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   193 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ 
 ಅಧ್ಯಾಯ  -06  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಸ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   307 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -07  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಟ್ರಾಂಸಪೋರ್ಟ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನೀಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   192 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -08 2002  ಆಂಗ್ಲ  ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರೇಂಡ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   265 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -09  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಅಡ್ಮೀನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   233 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -10  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಲಾ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   144 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -11  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಅದರ್ ಡಿರ್ಪಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   146 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -12  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   175 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -13  2002  ಆಂಗ್ಲ   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -14  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಲಿಟೆರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   299 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -15  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಮೇಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಹೇಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   212 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -16  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಅದರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   245 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
 ಅಧ್ಯಾಯ  -17  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಟ್ರೇಸ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   695 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
                   18  2002  ಆಂಗ್ಲ  ಕವರ್ ಪೇಜ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   218 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
                   19    2002  ಆಂಗ್ಲ  ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  7.14 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
                   20   2002  ಆಂಗ್ಲ  ಪ್ರೀಫೇಸ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   378 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
                   21   2002  ಆಂಗ್ಲ  ರೆವಿನ್ಯೂ ವಿಲ್ಲೇಜಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   139 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
                   22   2002  ಆಂಗ್ಲ  ಅಡೇನ್ ಡಂ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   307 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ
                   23  2002   ಆಂಗ್ಲ  ಇಂಡೇಕ್ಸ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 101 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-07-2020 01:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin