ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 1995 ಕನ್ನಡ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ  ಅಳತೆ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 ಅಧ್ಯಾಯ-1 1995 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.81ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-2  1995  ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  8.14ಎಂಬಿ  

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 ಅಧ್ಯಾಯ-3  1995  ಕನ್ನಡ

ಜನತೆ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  4.79ಎಂಬಿ  

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 ಅಧ್ಯಾಯ-4  1995  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  3.90ಎಂಬಿ  

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

 ಅಧ್ಯಾಯ-5  1995  ಕನ್ನಡ  ಕೈಗಾರಿಕೆ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.17ಎಂಬಿ  

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

 ಅಧ್ಯಾಯ-6  1995  ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  5.78ಎಂಬಿ  

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 ಅಧ್ಯಾಯ-7  1995   ಕನ್ನಡ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.49ಎಂಬಿ  

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 ಅಧ್ಯಾಯ-8  1995   ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.64ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-9  1995   ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.21ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-10 1995  ಕನ್ನಡ ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  933ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-11 1995  ಕನ್ನಡ   ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ    ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-12 1995  ಕನ್ನಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ         ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.22ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-13 1995  ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.27ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-14 1995  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  3.82ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-15 1995  ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.26ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-16 1995  ಕನ್ನಡ ಇತರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.59ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-17 1995  ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  12.9ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
          18 1995  ಕನ್ನಡ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  57.5ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
          19 1995  ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಸೂಚಿ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.10ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
          20 1995  ಕನ್ನಡ ನಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  497 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
          21 1995  ಕನ್ನಡ ಮುನ್ನುಡಿ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  440ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
          22 1995  ಕನ್ನಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  899ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
          23 1995  ಕನ್ನಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  142ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
          24 1995  ಕನ್ನಡ ಆಯ್ದ ಆಕಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  535ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-07-2020 01:17 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin



ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080