ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 1967 ಆಂಗ್ಲ

 ಕ್ರಂ.ಸಂ  ವರ್ಷ  ಭಾಷೆ  ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು  ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ  ಅಳತೆ  ಡೌಲ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-01   1967  ಆಂಗ್ಲ  ಜನರಲ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.63ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-02  1967  ಆಂಗ್ಲ  ಹಿಸ್ಟರಿ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.63 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-03  1967  ಆಂಗ್ಲ  ಪೀಪಲ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.55 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-04  1967  ಆಂಗ್ಲ  ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇರೀಗೇಶನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  4.39 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-05  1967  ಆಂಗ್ಲ  ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.18 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-06   1967  ಆಂಗ್ಲ  ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.44 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-07   1967  ಆಂಗ್ಲ  ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.70 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-08 1967  ಆಂಗ್ಲ  ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಕುಪೇಶನ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  504 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-09 1967  ಆಂಗ್ಲ  ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.85 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-10  1967  ಆಂಗ್ಲ  ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  455 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-11   1967  ಆಂಗ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್    2.34 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-12   1967  ಆಂಗ್ಲ  ಲಾ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟೀಸ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.24 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-13  1967  ಆಂಗ್ಲ  ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲೀಕ ಅಂಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.00 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-14   1967  ಆಂಗ್ಲ  ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.49 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-15   1967  ಆಂಗ್ಲ  ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.14 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-16  1967  ಆಂಗ್ಲ  ಮೇಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲೀಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.13 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-17  1967  ಆಂಗ್ಲ  ಅದರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  870 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-18   1967  ಆಂಗ್ಲ  ಪಬ್ಲೀಕ್ ಲೈಫ ಅಂಡ್ ವಾಲೆಂಟರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸ ಅರ್ಗನೈಸೇಷನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.12 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-19   1967  ಆಂಗ್ಲ  ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಸ್ಟ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.04 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-20  1967  ಆಂಗ್ಲ  ಅಪೆಂಡೈಸೆಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  8.40 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-21   1967  ಆಂಗ್ಲ  ಇಂಡೆಕ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.05 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-12-2021 03:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080