ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 2009 ಆಂಗ್ಲ

ಕ್ರ.ಸಂ

ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು

ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

ಅಳತೆ

ಡೌಲ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-01

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಜನರಲ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-02

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಹಿಸ್ಟರಿ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

365 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-03

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಪೀಪಲ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

242  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-04

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇರೀಗೇಶನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

264  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-05

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

260  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-06

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

256  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-07

2009

ಆಂಗ್ಲ

 

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

193  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-08

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

323  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-09

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಸನ್ ಅಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

218  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-10

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಲಾ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್         ಜೆನೆರಲ್ ಅಡ್ಮೀನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

148  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-11

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್       

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

108  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-12

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

217  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-13

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಟಿರೆಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

175  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-14

2009

ಆಂಗ್ಲ

 

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

327  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-15

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಮೇಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹೇಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

152  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-16

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಅದರ್ ಸೋಶಿಯಲ್   ಸರ್ವಿಸಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

174  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-17

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ ಇಂಟರಸ್ಟೆ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

446  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-18

2009

ಆಂಗ್ಲ

ರೆವಿನ್ಯೂ ವಿಲ್ಲೆಜಸ್ ಅಂಡ್ ಟೌನ್ಸ್ 1

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

13  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-19

2009

ಆಂಗ್ಲ

ರೆವಿನ್ಯೂ ವಿಲ್ಲೆಜಸ್ ಅಂಡ್ ಟೌನ್ಸ್ 2

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

676  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-20

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಿಬಿಲೋಗ್ರಾಫಿ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

104  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-21

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

75.9  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-22

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಇಂಡೆಕ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

104  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-23

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಪ್ರಿಲಿಮನರಿ ಪೇಜಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

145  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-24

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಫೋಟೋಸ್ - 1

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-25

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಫೋಟೋಸ್ - 2

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-26

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಫೋಟೋಸ್ - 3

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-27

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಫೋಟೋಸ್ - 4

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-28

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಫೋಟೋಸ್ - 5

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-29

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಫೋಟೋಸ್ - 6

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-30

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಕವರ್ ಪೇಜ್ 

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.96  ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-31

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಆಡೆಂಡಾ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

180  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-32

2009

ಆಂಗ್ಲ

ಎರಟ್ಟ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

42.1  ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-03-2022 02:53 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080