ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 1988 ಆಂಗ್ಲ

ಕ್ರಂ.ಸಂ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-01 1988 ಆಂಗ್ಲ ಜನರಲ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   3.02 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-02 1988 ಆಂಗ್ಲ ಹಿಸ್ಟರಿ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   4.81 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-03 1988 ಆಂಗ್ಲ ಪೀಪಲ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   5.37 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-04 1988 ಆಂಗ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇರೀಗೇಶನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   3.14 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-05 1988 ಆಂಗ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   2.46 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-06 1988 ಆಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   3.58 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-07 1988 ಆಂಗ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   1.64 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-08 1988 ಆಂಗ್ಲ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಕುಪೇಶನ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   931 ಕೆಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-09 1988 ಆಂಗ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   4.62 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-10 1988 ಆಂಗ್ಲ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   852 ಕೆಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-11 1988 ಆಂಗ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   1.76 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-12 1988 ಆಂಗ್ಲ ಲಾ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟೀಸ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   1.84 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-13 1988 ಆಂಗ್ಲ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲೀಕ ಅಂಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   1.66 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-14 1988 ಆಂಗ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   3 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-15 1988 ಆಂಗ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   6.39 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-16 1988 ಆಂಗ್ಲ ಮೇಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲೀಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   2.46 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-17 1988 ಆಂಗ್ಲ ಅದರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   2.79 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-18 1988 ಆಂಗ್ಲ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಲೈಫ ಅಂಡ್ ವಾಲೆಂಟರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸ ಅರ್ಗನೈಸೇಷನ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   1.59 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-19 1988 ಆಂಗ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಸ್ಟ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   7.36 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-20 1988 ಆಂಗ್ಲ ಅಪೆಂಡೈಸೆಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   2.48 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-21 1988 ಆಂಗ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   3.48 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-22 1988 ಆಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   23.6 ಎಂಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-23 1988 ಆಂಗ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   684 ಕೆಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-24 1988 ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೀಫೇಸ್  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   232 ಕೆಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-25 1988 ಆಂಗ್ಲ ಕವರ ಪೇಜ  ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   61.2 ಕೆಬಿ ಡೌಲ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-12-2021 05:19 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080