ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸೌಥ ಕೆನರಾ 1938 ಆಂಗ್ಲ

ಕ್ರ.ಸಂ

ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು

ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

ಅಳತೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 1.1

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಪುಲೇಶನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

145 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 1

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಪ್ ಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

661 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 2.2

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಹಿಸ್ಟೊರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯೊಲೊಜಿ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.14 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 2

1938

ಆಂಗ್ಲ

ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೇಜ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

362 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 3.3

1938

ಆಂಗ್ಲ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನೀಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

463 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 3

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿಜ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

269 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 4.4

1938

ಆಂಗ್ಲ

ದಿ ಪೀಪಲ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.11 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 4

1938

ಆಂಗ್ಲ

ರೇನ್ಫಾಲ್, ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

227 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 5.5

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

707 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 5

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.07 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 6.6

1938

ಆಂಗ್ಲ

ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.41 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 6

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಎಜುಕೇಶನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.00 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 7

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

592 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 8

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಅಕುಪೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.04 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 09

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

201 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 10

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಇರಿಗೇಶನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

451 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 11

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

451 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 12

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬಕಾರಿ ರೇವಿನ್ಯೂ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

366 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 13

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಇನ್ಕಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬಕಾರಿ ರೆವಿನ್ಯೂ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

213 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 14

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಸ್ಪೇಷಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೊಮೆನ್ಟ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

203 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 15

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್

 

446 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 16

1938

ಆಂಗ್ಲ

ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

65 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 17

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನಮೇಂಟ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

298 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 18

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಎಕೊನೊಮಿಕ್ ಕಂಡಿಶನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

228 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 19

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

5.49 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 20

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಕಟರ್ಸ್ ಅಂಡ ಜಡ್ಜಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

156 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 22

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಇಂಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ‍್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ 1925-26

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.26 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 27

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪಂಸರೀಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

636 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

98.3 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 ಪ್ರಿಫೇಸ್

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಪ್ರಿಫೇಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

268 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಶನ್ಸ್

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಶನ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.19 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 ಟೇಬಲ್ಸ್

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಟೇಬಲ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.21 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್

1938

ಆಂಗ್ಲ

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

359 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-11-2023 04:38 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080