ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೈ ಜಾನ್ ಕೆಲ್ಸಾಲ್ 2004 ಆಂಗ್ಲ

ಕ್ರ.ಸಂ

ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು

ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

ಅಳತೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 1

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಪ್ಶನ್ಸ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

282 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 2

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಡಿಸ್ಕ್ರೀಪ್ಟೀವ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.73 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 3

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ರೇನ್ಫಾಲ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

465 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 4

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಈಥಣೋಲೋಜಿ ಅಂಡ್ ಪಾಪುಲೇಶನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

274 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 5

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಆನ್ ದ ಪ್ರೀವೆಲೆನತ ಡಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರೀಕ್ಟ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

185 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 6

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಜಿಯಾಲೋಜಿ ಅಮಡ್ ಮಿನರಾಲೋಜಿ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

393 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 7

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಫೌನಾ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

99.2 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 8

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಫ್ಲೋರಾ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

108 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 1  

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.85 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 2

2004

ಆಂಗ್ಲ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಹಿಸ್ಟ್ರೀ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.32 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 3

2004

ಆಂಗ್ಲ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಡ್ಮೀನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

715 kB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 4

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

259 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 5

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಇಂಪೇರಿಯಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿರೈವಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

312 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 6

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಲೋಕಲ್ ಫನ್ಡ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

296 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 7

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

178 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 8

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

93.2 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 9

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಪೋಲಿಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

219 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 10

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಜೇಲ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

32.6 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 11

2004

ಆಂಗ್ಲ

ದ ಪಬ್ಲೀಕ್ ವರ್ಕ್ಸ ಡಿರ್ಪಾಟ್ಮೇಂಟ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

637 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಧ್ಯಾಯ 12

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಸಂಡೂರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

913 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 1

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೀಕಲ್ಚರ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

528 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 2

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

508 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 3

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೇನ್ಸರೀಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

135 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 4

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಸ್ಕೂಲ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

134 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 5

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟೀಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

48.3 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 6

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಪೋಸ್ಟಲ್

ಅರೆಂಜ್ ಮೆಂಟ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

77.3 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 7

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

105 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 8

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಕ್ವೈನೇಜ್, ಲೋಕಲ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಸರ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

177 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 9

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಎನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ ಟೆಂಪಲ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

342 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 10

2004

ಆಂಗ್ಲ

ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಕನೇಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಲಂಡನ್ ಮಿಷನರಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೋಸೈಟಿ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

247 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 11

2004

ಆಂಗ್ಲ

ದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಎಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

133 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪಾರ್ಟ್ 3 ಪ್ರೀಫೇಸ್

2004

ಆಂಗ್ಲ

ಪ್ರೀಫೇಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.60 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-01-2023 04:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080