ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಲ್ಯುಮ್ 3 1975 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ1 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.43 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ2 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.23 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ3 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ರೀಸೋರ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  3.25 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ4 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯುಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.99 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ5 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊ-ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.61 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ6 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  12.6 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ7 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೈನಿಂಗ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.93 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ8 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  14.0 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ9 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  8.39 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ10 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.56 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ11 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.94 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ12 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್  ಪ್ರೈಸಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.24 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ13 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 3.15 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ14  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಟರ್ನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  3.28 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ15  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜ್ಷ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  3.64 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ16  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಪ್ಲಾಯ್ ಮೆಂಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  4.01 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ17  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಕಂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.80 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ18  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  777 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ19  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್  ಪ್ರಾಸ್ ಪೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.76 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್1  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್1   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  453 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್2  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್2  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  115 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್3  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್3   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  511 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್4  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್4   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  32.7 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್5  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್5  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  79.8 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್6  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್6  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  319 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್7  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್7  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 155 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್8  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್8  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  112 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್  1975  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  841 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  55.5 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಪಿಲೋಗ್  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಪಿಲೋಗ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.33 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಡೆಕ್ಸ್  1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.01 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಪ್ರಿಫೇಸ್ 1975   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಿಫೇಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  139 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕವರ್ ಪೇಜ್ 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವರ್ ಪೇಜ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 97.8 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ 1975 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 44.2 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-11-2022 03:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080