ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

HIstory of Mysore Vol-1 by C Hayavadana Rao

ಕ್ರ.ಸಂ

ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು

ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

ಅಳತೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 1

1943

ಆಂಗ್ಲ

ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

358 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 2

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಪ್ರಿ ಒಡೆಯರ್ ಡೈನಸ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

418 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 3

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಒಡೆಯರ್ ಡೈನಸ್ಟಿ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

715 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 4

1943

ಆಂಗ್ಲ

ದ ಅರ್ಲಿ ರೂರಲ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.13 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 5

1943

ಆಂಗ್ಲ

ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1578-1617

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.83 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 6

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್- V, 1617-1637

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.45 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 7

1943

ಆಂಗ್ಲ

 ಇಮ್ಮಡಿ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1638

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

117ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 8

1943

ಆಂಗ್ಲ

 ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರ್ I 1638-1659

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.30 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 9

1943

ಆಂಗ್ಲ

 ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರ್ I 1638-1659

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.96 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 10

1943

ಆಂಗ್ಲ

ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1659-1673

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.05 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 11

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.15 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 12

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704  

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.88 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 13

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704  

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.98 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 14

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.16 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 15

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.43 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 16

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

943 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪ್ರೀಫೇಸ್

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಪ್ರೀಫೇಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.63 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇಂಡೆಕ್ಸ್

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಇಂಡೆಕ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.38 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆಡೆಂಡಾ

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಆಡೆಂಡಾ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

60.9 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.68 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

h: 878px;">

ಕ್ರ.ಸಂ

ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು

ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

ಅಳತೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 1

1943

ಆಂಗ್ಲ

ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

358 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 2

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಪ್ರಿ ಒಡೆಯರ್ ಡೈನಸ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

418 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 3

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಒಡೆಯರ್ ಡೈನಸ್ಟಿ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

715 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 4

1943

ಆಂಗ್ಲ

ದ ಅರ್ಲಿ ರೂರಲ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.13 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 5

1943

ಆಂಗ್ಲ

ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1578-1617

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.83 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 6

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್- V, 1617-1637

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.45 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 7

1943

ಆಂಗ್ಲ

 ಇಮ್ಮಡಿ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1638

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

117ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 8

1943

ಆಂಗ್ಲ

 ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರ್ I 1638-1659

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.30 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 9

1943

ಆಂಗ್ಲ

 ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರ್ I 1638-1659

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.96 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 10

1943

ಆಂಗ್ಲ

ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1659-1673

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.05 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 11

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.15 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 12

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704  

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.88 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 13

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704  

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.98 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 14

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.16 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 15

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.43 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 16

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1637-1704

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

943 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪ್ರೀಫೇಸ್

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಪ್ರೀಫೇಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.63 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇಂಡೆಕ್ಸ್

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಇಂಡೆಕ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.38 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆಡೆಂಡಾ

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಆಡೆಂಡಾ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

60.9 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್

1943

ಆಂಗ್ಲ

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.68 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-11-2022 03:42 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080