ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

History of Mysore Vol-III by C Hayavadana Rao 1946 English

ಕ್ರ.ಸಂ

ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು

ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

ಅಳತೆ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 1

1946

ಆಂಗ್ಲ

ನಂಜರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1766-1770

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

8.59 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 2

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಬೆಟ್ಟದಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VII 1770-1776

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.68 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 3

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.17 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 4

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

980 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 5

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

4.85 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 6

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.49 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 7

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.56 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 8

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.04 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 9

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.21 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 10

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.39 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 11

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.70 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 12

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.04 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 13

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.59 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 14

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.77 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 15

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

3.20 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 16

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಖಾಸ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ VIII 1776-1796

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.53 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 17

1946

ಆಂಗ್ಲ

ದಿ ಇಂಟರೆಗ್ನಮ್ 1796-1799

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

4.55 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 18

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಹೈದರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

811 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 19

1946

ಆಂಗ್ಲ

ದಿ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.23 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ 20

1946

ಆಂಗ್ಲ

ದಿ ರೀಸ್ಟೋರೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III 1799-1868

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

2.10 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪ್ರೀಫೇಸ್

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಪ್ರೀಫೇಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

1.39 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಜಿಯೋಲೋಜಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಜೆನಿಯಲೋಜಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

547 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇಂಡೆಕ್ಸ್

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಇಂಡೆಕ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

4.72 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ನೋಟ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲೂಸ್ಟ್ರೇಶನ್

1946

ಆಂಗ್ಲ

ನೋಟ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲೂಸ್ಟ್ರೇಶನ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

126 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆಡೆಂಡಾ

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಆಡೆಂಡಾ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

44.8 ಕೆ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್

1946

ಆಂಗ್ಲ

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

7.12 ಎಂ.ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-11-2022 01:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080