ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 2012 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 1 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೋಲೋಗ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  837 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 2 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 685 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 3 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೋಲಿಸ್ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯು ಅಂಡರ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.05 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 4 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರೀಟಿ-1807  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 785 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 5 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಆಪ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 552 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 6 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 405 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 7 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.75 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 8 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆವಿನ್ ಬೋರಿಂಗ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.16 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 9 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.22 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 10 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 644 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 11 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರೆಂಡಿಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 903 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 12 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿವಾನ್ ಸಿ.ವಿ. ರಂಗಾಚಾರ್ಲು  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.03 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 13 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆ.ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 3.17 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 14 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 884 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 15 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿ.ಪಿ.ಮಾಧವ ರಾವ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 740 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 16 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಿ.ಆನಂದ ರಾವ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 579 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 17 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 3.07 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 18 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರ್ದರ್ ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜು ಅರಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 649 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 19 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಬಿಯನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 970 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 20 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.68 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 21 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎನ್.ಮಾಧವರಾವ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 564 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 22 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುದಲಿಯಾರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 579 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ 2012 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 121 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-11-2022 05:24 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080