ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೆನರಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಂ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ 2003 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ  ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 1  2003  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.09 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 2   2003  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   6.14 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 3   2003  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   6.38 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 4  2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   1.46 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 5   2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   984 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 6  2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   2.38 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 7   2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಹಿಸ್ಟರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   5.33 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 8  2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   2.72 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 9 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಜಸ್ಟೀಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   525 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 10 2003  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   408 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 11 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   370 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 12 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಹೆಲ್ತ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   358 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 13  2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಬ್-ಡಿವಿಸನ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   1.58 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 14 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಸ್ಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   7.25 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   1.29 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   304 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2 2003  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   2.07 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಪ್ರಿಫೇಸ್ 1 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪ್ರಿಫೇಸ್ 1   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   1.98 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರಿಫೇಸ್ 2 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಿಫೇಸ್ 2  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   19.6 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 2003  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   1.90 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-12-2022 12:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080