ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾಡ್ರನ್ ಮೈಸೂರು 1868 (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-1 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.81ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-2 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇತಿಹಾಸ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 8.14ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-3 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಜನತೆ

ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 4.79ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-4 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 3.90ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-5 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.17ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-6 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 5.78ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-7 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.49ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧ್ಯಾಯ-8 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.64ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-9 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.21ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-10 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 933ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-11 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-12 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.22ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-13 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.27ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-14 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 3.82ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-15 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.26ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-16 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.59ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-17 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 12.9ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
18 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 57.5ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
19 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಸೂಚಿ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 497 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 440ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
22 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಧಾರವಾಡಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 899ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
23 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 142ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 1868 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ದ ಆಕಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 535ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-09-2022 07:03 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080