ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾಡ್ರನ್ ಮೈಸೂರು 1936 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 1  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್  ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ ಮೈಸೂರು ಫ್ರಮ್ ಯದುರಾಜ ಟು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  436 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 2 1936   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  349 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 3   1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಡಿಫರ್ನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಮೈಸೂರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  369 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 4   1936   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟಡ್ ಫೌಜುದಾರ್ ಆಫ್ ದಿಂಡಿಗಲ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  421 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 5   1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿ ಮಹರತ್ತಾಸ್ ರಿಟೈರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  550 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 6   1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಬಸಲತ್ ಜಂಗ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  419 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 7  1936   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸವನೂರ್ ನವಾಬ್ ಪನೀಶೆಡ - ನಿಜಾಮ್ ಕನ್  ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  434 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 8  1936   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿರಿಯಡ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  349 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 9   1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರ್ ವಾರ್ ಕನ್ ಕ್ಲುಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  350 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 10    1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಹರತ್ತಾ ಇನ್ ವ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  455 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 ಅಧ್ಯಾಯ 11 1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂರ್ಗ್ ಕಾನ್ ಕರ್ಡ್ ಮಲಬಾರ್ ರಿ ಅನೆಕ್ಸ್ಡ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  324 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 12  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಹೈದರ್ ಅಲಿ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  458 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 13   1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟು ಹೈದರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೂನಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಎಗೇನಸ್ಸ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  420 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 14  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈಸೂರ್ ವಾರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  343 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 15   1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್-ವಾರೆನ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೇಸಿ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  320 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 16 1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೈದರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಕ್ಟರ್ ಶಿಪ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  225 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 17  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಿಪ್ಪು ಸಕ್ಸಶನ್ ಟು ಪವರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  417 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 18  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೆರಿಂಗಪಟಂ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  308 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 19 1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ರೆಶ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೂರ್ಗ್-ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಹರತ್ತಾಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  206 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 20  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥರ್ಡ್ ವಾರ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  477 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 21  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ - ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು.  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  386 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 22  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನವಾಲಿಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  413 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 23  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಟಿಲಿಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  245 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 24  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಟೇಜಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  630 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 25  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟನ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಟಿಪ್ಪುಟು ಸೆಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಟು ಇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೈ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  360 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 26  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರ್ ವಾರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  356 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 27  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬನ್ನೂರು  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  475 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 28  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ಮೇ -ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  667 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 29  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಿಕ್, ಅನದರ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪು  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  308 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 30  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಿಪ್ಪುಸ್ ಡೇ-ಟು-ಡೇ ಅಡ್ಮನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  789 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 31   1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಲೊನೆಲ್ ಆರ್ತೂರು ವೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಮಾಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  254 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 32   1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾರ್ಟಿಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆರಿಟೋರಿಸ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಅಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರಿಕಾನ್ಸಿಟ್ಯೂಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  372 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 33   1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಜ್-ಮನಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  315 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 34  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪುಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ವೆಲ್ಲೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟು ಕಲ್ಕತ್ತಾ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  372 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 35   1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ಸಟಾಲೇಶನ್ ಆಫ್ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  433 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 36  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿ ಸಬ್ ಸಿಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ 1799 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ.  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  269 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 37  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 19 ಸೆಂಚುರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  368 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 38  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 19 ಸೆಂಚುರಿ (ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್) ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  275 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 39  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 19 ಸೆಂಚುರಿ (ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್)  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  359 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 40  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆನ್ಯೂರ್-ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್-ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್-ಡಿಸ್ಟ್ರಿರಿಬ್ಯುಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್    ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  321 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 41  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆನ್ಯೂರ್-ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್-ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್-ಡಿಸ್ಟ್ರಿರಿಬ್ಯುಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ (ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್)  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  307 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 42  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 19 ಸೆಂಚುರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  579 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 43  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 19 ಸೆಂಚುರಿ.  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  494 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 44  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರ್ಸೆನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ - ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  385 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 45  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್-ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್-ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್-ಟ್ಯಾಕ್ಸಯೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  375 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 46  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ ಕ್ವಿಲಿಟಿ-ಧೋಂಡೋಜಿ ವಾಗ್ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನಾಯಕ್, ಪಾಳೆಗಾರ್ ಆಫ್ ಐಗೂರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  446ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 47  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋ-ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ವಿತ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಹರತ್ತಾಸ್ ವಾರ್-ಬಿಶ್ಟೊಪುಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  451 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 48  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆರಿಂಗಪಟಂ-ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಯುರೋಪ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  411 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 49  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದರ್ ಇಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  433 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 50  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದರ್ ಇಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್) ಮ್ಯುಟಿನಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟ್ರೂಫ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  377 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 51  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಟೈರ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  203 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 52 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1811-1831  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  375 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 53 1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1811-1831 ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  360 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 54 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1811-1831 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾರಾಜ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  321 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 55 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1811-1831 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಸೆಸ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶರತ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  165 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 56 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1811-1831 ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶರತ್ ಸಿಸ್ಟಂ-ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಮುನ್ರೊ, ಗೌರ್ನರ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  320 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 57 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1811-1831 ದಿ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ ಕಾಸಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  221 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 58 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1811-1831  ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಸರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಗರ್, ಚೀತಾಲ್ ಡ್ರುಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಲೂರ್ ಫೌಜುಧಾರೀಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  275 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 59 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1811-1831  ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾರಾಜ ಟು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  242 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 60 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1811-1831         ಇನ್ ಸರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ನಗರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  414 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 61 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1811-1831  ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ನರ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಟು ಮೈಸೂರ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  290 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 62 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಫೈನಲ್ ಸಪ್ರೆಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ ಸರೆಕ್ಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  380 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 63 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟ್ನಿಕ್ ಅಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನಕ್ಲುಷನ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  362 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 64 1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮೀಷನ್ ಅಸ್ಯುಮ್ಡ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  355 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 65 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  195 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 66 1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಚೇಂಜ್ಷ್ ಇಂಟ್ರುಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಕೊಲೊನೆಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಟಿಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  503 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 67  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಥಾಮಸ್ ಬೇಬಿಂಗ್ ಟನ್ (ಆಫ್ಟರ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್) ಮಕಾಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಮೈಸೂರ್ - ಕೊಲೊನೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ (ಆಫ್ಟರ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್)ಅಪಾಯಿಂಟೆಂಡ್ ಸೋಲ್ ಕಮೀಷನರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  338 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 68  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಮ್ ಅರ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ - ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  263 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 69  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯುರಿಂಗ್ ಕಬ್ಬನ್ಸ್ ಟೈಮ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  448 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 70  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯುರಿಂಗ್ ಕಬ್ಬನ್ಸ್ ಟೈಮ್ (ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್) ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್- ಫಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೈ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಲೈನ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  323 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 71  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯುರಿಂಗ್ ಕಬ್ಬನ್ಸ್ ಟೈಮ್ (ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್) ರಿಟೈರ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಬ್ಬನ್ - ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  417 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 72  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಬೌರಿಂಗ್ಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮೀಷನರ್-ಇಸ್ ಅರ್ಲಿ ಕ್ಯರಿಯರ್-ಇಂರ್ಟವ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಮಹಾರಾಜ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  388 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 73  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್-ಪೊಲೀಸ್ ರಿ-ಆರ್ಗಾನಿಸೇಷನ್ - ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ - ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್-ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  254 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 74  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಮೆಂಟ್ -ಇನಾಂ ಸೆಟ್ಲ್ ಮೆಂಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  395 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 75  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಬೌರಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  405 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 76  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1831-1868 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III ಡ್ಯುರಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮೀಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  425 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 77  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1831-1868  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  208 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 78  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1831-1868 ಫ್ರೆಶ್ ಹೋಪ್ಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್-ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  439 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 79  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1831-1868 ಬೌರಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ದಿ ಮಹಾರಾಜ-ಮಹಾರಾಜ ರಿಅರ್ಜಸ್ ಕ್ಲೇಮ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  176 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 80  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1831-1868   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 352 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 81  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1831-1868 ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ -ಇನ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟು ದಿ ಕಮೀಷನರ್, ದಿ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  458 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 82  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1831-1868 -ಓವರ್ ಟ್ಯುರ್ಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಸಮ್ ಕನ್ ಸೇಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮಹಾರಾಜ-ದಿ ಮಹಾರಾಜ ರಿಜೆಕ್ಷನ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  255 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 83  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1831-1868 ದಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  523 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 84  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1831-1868 -ರಿಕಗ್ನನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟಡ್ ಸನ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  434 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 85  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ III -1831-1868-ಡೆತ್ ಆಫ್  ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್  III-ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಸಕ್ಸರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  493 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಂಟೆಟ್ಸ್  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕಂಟೆಟ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  309 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್  1936 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  500ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  10.8 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಇಂಡೆಕ್ಸ್  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಂಡೆಕ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  671 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರಿಫೇಸ್  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪ್ರಿಫೇಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  101 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿರಿಯಡ್  1936  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿರಿಯಡ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  11.4 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-11-2022 04:10 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080