ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿರಿಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಟೇಬಲ್ 2011 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 1  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.34 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಸೆಕ್ಷನ್ 2  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  654 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 3  2011   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 239 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಸೆಕ್ಷನ್ 4  2011   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  53.5 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 5 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  212 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 6 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  277 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 7 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.00 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 8 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 8  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  820 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 9 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 9  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 610 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 10 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  675 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 12 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 12  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  63.6 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಸೆಕ್ಷನ್ 13 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 13  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  279 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 14 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 14  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.14 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 15 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 15  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  233 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 16 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  174 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಸೆಕ್ಷನ್ 17 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 17  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  395 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 18 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 18  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  212 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 19 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 19  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  49.3 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 20 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 20  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  63.1 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 21 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  177 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 22 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 22  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  96.3 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 23 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 23  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  186 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಸೆಕ್ಷನ್ 24 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  125 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಪ್ರಿಫೇಸ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಿಫೇಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  256 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  36.6 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-11-2022 02:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080