ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿರಿಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2011 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್   2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್    ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  188 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  507 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅರ್ಕೆಲಜಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅರ್ಕೆಲಜಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  557 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅರ್ಕೆಲಜಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್,  ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್   2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅರ್ಕೆಲಜಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್,  ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  557 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  694 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  171 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  182 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  401 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 413 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಫ್ಯಾಮಿನ್ 2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 180 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯು  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯು   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  166 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೋಲ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೋಲ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  437 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  821 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿಸ್ಟರಿ  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಹಿಸ್ಟರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 637 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿಸ್ಟರಿ  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಹಿಸ್ಟರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  637 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ ಪೆಕ್ಸ್ಟ್ 

2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ ಪೆಕ್ಸ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  566 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪೋಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜೈಲ್ಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪೋಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜೈಲ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  224 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಡೆಕ್ಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.01 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯು ಸೆಟಲ್ ಮೆಂಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯು ಸೆಟಲ್ ಮೆಂಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  272 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  142 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲಿಂಗಸುಗುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲಿಂಗಸುಗುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  495 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  205 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  256 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೆಡಿಕಲ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  141 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರೆವಿನ್ಯು  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರೆವಿನ್ಯು   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  171 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೌಂಟೆನ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್,ರಿವರ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟರಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಟಿಸಿ  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮೌಂಟೆನ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್,ರಿವರ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟರಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಟಿಸಿ   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  984 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  94.2 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಒಸ್ಮಮನಾಬಾದ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಒಸ್ಮಮನಾಬಾದ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  717 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರಿಫೇಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪ್ರಿಫೇಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.70 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಕ್ಸ್ರ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಕ್ಸ್ರ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  279 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  757 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  183 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  183 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸರ್ವೆಸ್, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರ್ವೆಸ್, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  340 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-11-2022 11:35 AM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080