ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿರಿಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಯಚೂರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2011 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 141 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 511 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅರ್ಕೇಲಜಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅರ್ಕೇಲಜಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 559 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅರ್ಕೇಲಜಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಕೇಲಜಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  559 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್  2011  ಇಂಗ್ಳೀಷ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  221 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  691 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  211 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  183 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಜುಕೇಷನ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  400 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  408 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫ್ಯಾಮಿನ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  179 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  134 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಾರೆಸ್ಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  219 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  817 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಹಿಸ್ಟರಿ  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಹಿಸ್ಟರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  637 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ ಪೆಕ್ಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ ಪೆಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  566 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ ಪೆಕ್ಟ್   2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ ಪೆಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  566 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೋಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜೈಲ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೋಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜೈಲ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  222 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೋಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜೈಲ್   2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೋಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜೈಲ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  222 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಇಂಡೆಕ್ಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಂಡೆಕ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  201 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  271 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  141 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಲಿಂಗಸುಗೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲಿಂಗಸುಗೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  496 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  203 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  256 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೆಡಿಕಲ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  142 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಕೋಲ್ಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಕೋಲ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  95.1 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಕೋಲ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಕೋಲ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  95.1 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  94.4 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  170 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೌಂಟೆನ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಹೇರಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಟ್ರಾ  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮೌಂಟೆನ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಹೇರಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಟ್ರಾ   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  984 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೌಂಟೆನ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಹೇರಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಟ್ರಾ   2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮೌಂಟೆನ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಹೇರಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಟ್ರಾ   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  984 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  94.4 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಒಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಒಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  717 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಪ್ರಿಫೇಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪ್ರಿಫೇಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.88 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರಿಫೇಸ್   2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪ್ರಿಫೇಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.88 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   278 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  756 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  183 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  183 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಸರ್ವೆಸ್, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್   2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸರ್ವೆಸ್, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  337 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-11-2022 03:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080