ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ - II ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟೂಯರ್ಟ್ 2003 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 1 2003  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 351 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 2  2003  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ರಿಲಿಜನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.04 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 3  2003  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಏಜ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  383 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 4  2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ರೈನ್ ಫಾಲ್, ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.07 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 5  2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.24 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 6  2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಎಜುಕೇಶನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  508 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ 7 2003  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 392 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 8 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಕ್ಯುಪೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.00 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 9 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  435 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 10 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇರಿಗೇಶನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  23.9 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 11 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  64.8 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 12 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬಕಾರಿ ರೆವಿನ್ಯೂ   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  267 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 13 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇನ್ ಕಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ರೆವಿನ್ಯೂ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 174 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 14 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಡೋಮೆಂಟ್ಸ್    ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 308 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 15 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  449 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 16 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 246 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 17 2003  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  441 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 18 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಶನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  491 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 19 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಗೆಜೆಟಿಯರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  2.24 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 20 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  160  ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧ್ಯಾಯ 21 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಟೂಂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  33.8 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.60 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಪ್ರಿಫೇಸ್ 2003   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಪ್ರಿಫೇಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  119 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-06-2023 02:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080