ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿರಿಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಯಚೂರು ಟೇಬಲ್ 2011 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 1  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.27 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 2 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 675 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 3 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 178 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 4 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 56.9 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 5 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 228 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 6 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 278 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 7 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 954 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 8 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 699 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 9 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 559 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್10 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 633 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 11 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 743 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 12 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 12  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 640 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 13 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 13  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 279 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 14 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.01 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 15 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 165 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 16 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 223 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 17 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 535 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 18 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 212 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 19 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 50.3 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 20 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 76.6 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 21 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 187 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 22 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 96.3 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 23 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 192 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 24 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 88.4 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರಿಫೇಸ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 237 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಶನ್ಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಶನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 37.1 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-12-2022 12:50 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080