ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿರಿಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೀದರ್ ಟೇಬಲ್ 2011 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 1 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.30 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 2 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 535 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 3 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 170 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 4 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 52.5 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 5 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 192 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 6 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 246 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 7  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 835 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 8  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 755 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 9  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 519 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 10  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  358 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 11  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 730 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 12  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 69 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 13  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 229 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 14  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 1.05 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 15  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 152 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 16  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 187 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 17  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 182 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 18  2911 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 193 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 19  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 49.8 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 20  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 61.3 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 21  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 161 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 22  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 76.3 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 23  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 151 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 24  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 39.8 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರಿಪೇಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಿಪೇಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 239 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 27.8 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-12-2022 01:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080