ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿರಿಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೀದರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2011 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಡ್ನಿಮಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಡ್ನಿಮಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 188 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 511 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ಕೆಲಜಿ, ಅರ್ಕೆಟೆಕ್ಚರ್ ಪಾಪ್ಯಲೇಶನ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ಕೆಲಜಿ, ಅರ್ಕೆಟೆಕ್ಚರ್ ಪಾಪ್ಯಲೇಶನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  560 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  219 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  27.1 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  694 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  210 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  182 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಜುಕೇಷನ್  2011  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  404 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 411 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫ್ಯಾಮಿನ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಫ್ಯಾಮಿನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 179 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯು  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯು  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 134 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಾರೆಸ್ಟ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 219 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 818 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿಸ್ಟರಿ  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 637 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ ಪೆಕ್ಟ್ಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ ಪೆಕ್ಟ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 564 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಪೋಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜೈಲ್ಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಪೋಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜೈಲ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 223 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಡೆಕ್ಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.01 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಮೆಂಟ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಮೆಂಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 273 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 142 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲಿಂಗಸುಗುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಂಗಸುಗುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 496 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 202 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 256 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೆಡಿಕಲ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 147 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಕೋಲ್ಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಕೋಲ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 94.6 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರೆವಿನ್ಯು  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರೆವಿನ್ಯು   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 171 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೌಂಟೆನ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟರಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಟಿಸಿ.,  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೌಂಟೆನ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟರಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಟಿಸಿ.,  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 983 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 94.1 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಒಸ್ನಾನಾಬಾದ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಸ್ನಾನಾಬಾದ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 716 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರಿಫೇಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಿಫೇಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 2.76 ಎಂಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 278 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 758 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರೆಂಟ್. ವೇಜಸ್ ಅಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್  2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೆಂಟ್. ವೇಜಸ್ ಅಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 183 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 264 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಸರ್ವೆ 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಸರ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ 71.7 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-11-2022 03:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080